J. Pejčić, TI , MEĐUTIM

ГРАД, ШТО СТОЈИ – ГРАД САН

Јован Пејчић, Ти, међутим – књижевни Београд
(Catena mundi, Београд 2016)

Говоре
НИКОЛА МАРИНКОВИЋ
ЈОВАН ПЕЈЧИЋ

Гле, о Београд се сви отимају, и много од онога што нам до јуче бејаше тама или маглено слућење да¬нас се пројављује у свој својој тајновитој јасноћи; у јас¬ној, па ипак нерастумачивој и лепој тајанствености. Здат да на дивовском раскршћу путева и светова буде светионик и споменик, био је и остао, јесте и (сва је прилика) остаће, у туђој и у српској свести, у историји и у песми: град-тврђава, кућа светих ратова, град-храм, град-изненађење, град-сан – град, што стоји.
Град с таквим генијем и таквим усу¬дом, при чему се ниједна од двеју димензија никад не показује сама (оне су неразмрсиво повезане) – шта је Београд могао да буде, и шта уопште може бити него природно и дубоко жариште књижевне имагинације!
Јован Пејчић

Јо¬ван Пеј¬чић ро¬ђен је 1951. го¬ди¬не у Бо¬шња¬цу код Ле¬сков¬ца, Ср¬би¬ја. Кри-ти¬чар, исто¬ри¬чар књи¬жев¬но¬сти, есе¬јист, ан¬то¬ло¬ги¬чар.
Об¬ја¬вље¬не књи¬ге: Об¬лик и реч кри¬ти¬ке. Огле¬ди и при¬ка¬зи (Београд 1994); Тај¬на и крст. Пој¬мо¬ви / по¬и¬ма¬ња 1. Огле¬ди (Београд 1994); За¬сно¬ви Гли¬го-ри¬ја Во¬за¬ро¬ви¬ћа. Мо¬но¬гра¬фи¬ја (Београд 1995, 2009); Кул¬ту¬ра и пам¬ће¬ње. Бе¬о¬град у исто¬ри¬ји и ли¬те¬ра¬ту¬ри. Огледи и чланци (Београд 1998); Про¬сто¬ри књи¬жев¬ног ду¬ха. Сту¬ди¬је (Ниш 1998); Зна¬ме¬ња и зна¬ци. Пој¬мо¬ви / по¬и¬ма¬ња 2. Огледи (Београд 2000); Про¬фил и длан. Пој¬мо¬ви / по¬и¬ма¬ња 3. Огледи (Београд 2003, 2010); Књи¬жев¬ни свет – кри¬тич¬ка свест. Об¬лик и реч кри¬ти¬ке 2. Огледи и прикази (Ниш 2004); Исти¬на и об¬лик жи¬ве ре¬чи. Ка по¬е¬ти¬ци књи¬жев¬ног ин¬тер-вјуа. Студија (Краљево 2006); Ми¬лан Ра¬кић на Ко¬со¬ву – за¬вет, пе¬сма, чин. Мо¬но-гра¬фи¬ја (Београд 2006); Основ, окви¬ри, праг. Об¬лик и реч кри¬ти¬ке 3. Огледи и прикази (Пожаревац 2008); По¬че¬ци и вр¬хо¬ви: срп¬ска књи¬жев¬ност и ње¬на исто¬ри-о¬гра¬фи¬ја. Расправе (Београд 2010); По¬е¬ти¬ка књи¬жев¬ног раз¬го¬во¬ра. Монографија (Београд 2012); Зр¬на, ра¬сад, же¬тва: срп¬ска књи¬жев¬на исто¬ри¬о¬гра¬фи¬ја / срп¬ска књи¬жев¬на кри¬ти¬ка. Расправе и чланци (2015); Теста¬мент без печата. Расправе о рађању српске науке о књижевности (Бања Лука 2015); Критика као избор и разговор с Црњанским. Одабрани осврти (Београд 2016); Српски песник. Милан Ракић и Косово. Монографија (Андрићград 2016).
Ан¬то¬ло¬ги¬је: Ан¬то¬ло¬ги¬ја срп¬ских мо¬ли¬та¬ва: XI¬II–XX век (2000, пе¬то изд. 2005); При¬о¬ну ду¬ша мо¬ја: Мо¬ли¬тве Све¬то¬га Са¬ве / Мо¬ли¬тве Све¬то¬ме Са¬ви: 1207–1969 (2002, 2003, 2014); Ан¬то¬ло¬ги¬ја срп¬ских по¬хва¬ла: XI¬II–XX век (2003, 2006); Ни-шки драм¬ски пи¬сци: ан¬то¬ло¬ги¬ја (2004).
При¬ре¬дио је и кри¬тич¬ким ко¬мен¬та¬ри¬ма опре¬мио ви¬ше де¬ла срп¬ских пи¬са¬ца, из¬ме¬ђу оста¬лих Јо¬ва¬на Скер¬ли¬ћа (у пет књи¬га), Иси¬до¬ре Се¬ку¬лић, Бог¬да¬на По¬по-ви¬ћа, Ми¬ла¬на Ра¬ки¬ћа, Ју¬сти¬на По¬по¬ви¬ћа, Бра¬ни¬ми¬ра Ћо¬си¬ћа, Ра¬де¬та Дра¬ин¬ца, Ни¬ко¬ла¬ја Тим¬чен¬ка…
Жи¬ви у Бе¬о¬гра¬ду.